Odběratelé

Pro jednodušší a rychlejší vyřizování potřeb našich odběratelů jsme připravili soubor tiskopisů, které si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a doručit do sídla společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. buďto písemně nebo elektronicky. Budete-li vyplněné tiskopisy zasílat elektronicky nezapomeňte, že musí být podepsané. Jsou pro Vás připraveny tiskopisy Smlouvy k odběru pitných vod a odvádění odpadních vod, příloha ke smlouvě Paušálový list pro případ, že Vaše odběrné místo doposud není osazeno vodoměrem. Pro případ, že je odběratel povinen platit srážkové vody ( Povinnost platit srážkové vody má každý, kdo vypouští srážkovou vodu ze své nemovitosti do veřejné kanalizace. Zákonem o vodovodech a kanalizacích jsou od placení srážkových vod osvobozeny domácnosti, zoologické zahrady a majitelé veřejných komunikací z ploch veřejných komunikací. Tedy například pokud má někdo ve svém rodinném domě provozovnu je povinnen platit poměrnou část srážkových vod.) zde naleznete tabulku pro Výpočet srážkových vod, ke které je nutné dodat zákres odvodněných ploch, případně rozdělení podlahových ploch sloužících pro domácnosti a ploch, které s domácností nesouvisejí, v případě, že se plátce faktur liší od odběratele (vlastníka nemovitosti) je nutné uzavřít  trojstrannou dohodu. V případě, že odběratel požaduje reklamovat správnou funkčnost vodoměru může použít tiskopis Žádost odběratele o přezkoušení vodoměru a v případě jiných reklamací by měl postupovat podle Reklamačního řádu. Majitel nemovitosti, který nemovitost prodává nebo se rozhodne z jiného důvodu neodebírat vodu nebo nevyužívat kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinnen zrušit platnou smlouvu k odběru pitné vody a odvádění odpadní vody a nahlásit písemně závěrěčný stav vodoměru. K tomu může použít Odhlášku odběru. Odběratelé, ketří vypouštějí do veřejné kanalizace jiné odpadní vody nežli splaškové, musí dodržovat limity znečištění odpadních vod a nesmí vypouštět látky, které nejsou odpadními vodami. Tyto limity a látky jsou stanoveny platným kanalizačním řádem, jehož příslušný výňatek naleznete pod odkazem. Termíny odečtů vodoměrů se řídí Plan odečtů.

Napouštění bazénů

Vodovod pro veřejnou potřebu neslouží k napouštění bazenů a zalévání zeleně, ale pro zásobení obyvatel pitnou vodou. Pokud se odběratel přesto rozhodne napouštět bazén z vodovodu pro veřejnou potřebu je nutné dodržet náležitou opatrnost, aby nedošlo k ovlivnění kvality dodávané vody.

Vlivem rychlého a dlouhodobého odběru při napouštění bazénu nebo zalévání v kombinaci s dalšími odběry v dané lokalitě může dojít z důvodu rychlého proudění vody ve vodovodním potrubí k uvolnění sedimentů a následnému zakalení vody v místě odběru i v širším okolí. Rychlost dlouhodobého odběru by neměla překročit 0,5 m3/hod.

Ultrazvukové vodoměry

Od roku 2014 dochází k postupné výměně klasických mechanických vodoměrů za vodoměry ultrazvukové, které jsou přesnější nežli běžné vodoměry. Výhodou pro zákazníka je odečet vodoměru bez nutnosti vstupovat do domu, denní přehled o spotřebě vody v případě reklamace množství odebrané vody, a v neposlední řadě chybová hlášení přímo na ciferníku vodoměru, která ho informují o možných problémech na vnitřní vodovodní instalaci.

Chybová hlášení (info kódy), které se na ciferníku objeví, infornují zákazníka o tom že:

LEAK - Během posledních 24 hodin nebyl zaznamenán nulový průtok ve vodoměru po dobu nejméně jedné nepřerušované hodiny. (Možnost netěsnosti kohoutku, splachovacího zařízení, pojistného ventilu a podobně.)

BURST - Průtok vody překračoval hodnotu Q3 (u běžných domovních vodoměrů 2,5 m3/hod) po dobu nejméně půl hodiny. Což může signalizovat větší únik vody z instalací domovního rozvodu.

TAMPER - Pokus o nedovolenou manipulaci s vodoměrem.

DRY - Vodoměr není naplněn vodou a neměří.

REVERSE - Voda protéká vodoměrem v nesprávném směru a to minimálně po dobu 5 minut.

Info kódy se zobrazují pouze po dobu trvání stavu, který je vyvolal. (kromě infokódu TAMPER, který pokud je aktivován se zobrazuje trvale) Veškeré chybové hlášení jsou archivovány a jsou zpětně dostupné.

Máte dotazy?