Ceny

Cena vodného a stočného patří mezi věcně usměrňované ceny a lze do jejich kalkulace zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Pravidla pro tvorbu cen vodného a stočného jsou zveřejňována v cenových věstnících ministerstva financí.

Ceny vodného a stočného v Červené Kostelci schvaluje rada města Červený Kostelec na základě výsledku hospodaření Vody Červený Kostelec s.r.o. v aktuelním roce a na základě plánu hospodaření na rok příští.

Majitel, případně provozovatel vodovodů a kanalizací je povinen provést kalkulaci vodného a stočného, případně kalkulaci vody předávané jinému provozovateli, který podléhají kontrolám cenového úřadu ministerstva financí a musí provést vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného, a vody předané, které podléhá kontrole ministerstva zemědělství.

Cena vodného a stočného se skládá ze tří základních složek  a to z prostředků na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací – provozní náklady, dále pak z prostředků na rekonstrukci a obnovu dožívajících vodovodů a kanalizací – prostředky na obnovu a v neposlední míře pak z prostředků na povinné odvody státu ať už se jedná o DPH, poplatky za odběr podzemních vod nebo poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  Pro srovnání cen vodného a stočného v rámci celé České republiky můžete nahlédnout  do přehledu cen.

ceníku prací  si můžete přečíst informace o cenách námi poskytovaných služeb.

Fotogalerie
Máte dotazy?