Kvalita vody

Pitná voda v Červeném Kostelci je dodávána odběratelům z pěti zdrojů - pěti vrtů.

Jedná se o vrt Větrník a vrty 1a 2 na Staré vodárně, které zásobují vodojem Tiba a Chrby. Z těchto dvou vodojemů je voda rozváděna do oblasti celé Lhoty, Červeného Kostelce od Lhoty až k restauraci Černý Kůň včetně ulic Burdychova, Koubovka a Řehákova. Dále potom touto vodou je zásobena Olešnice, Stolín, Mstětín, Červená Hora a Žernov. 

Dalším zdrojem pitné vody jsou vrty na Borku a Vyšehradě, které zásobují vodojem V poli. Z tohoto vodojemu je voda rozváděna do Červeného Kostelce do oblastí Vyšehradu, Náchodské ulice, Kaštánku, Jiráskovy ulice, Borku a Horního Kostelce.  Dále je pak tato voda rozváděna na Bohdašín, Končiny, Zábrodí a Horní Rybníky.

Kvalita pitné vody je v Červeném Kostelci ovlivněna výskytem chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách. Jedná se o znečištění z před revolučních dob. Z tohoto důvodu je voda z vrtů 1a 2 na Staré vodárně a z vrtu Větrník před dodáním odběratelům čištěna ve stripovací koloně a je pravidelně sledována laboratorními kontrolami v ukazatelích TCE, PCE a cis-1,2 dichlorethen.

Hodnoty znečištění zdrojů pitné vody se dlouhodobě snižují, především vlivem asanačního čerpání ve firmě MW s.r.o. Červený Kostelec, které je řízeno a kontrolováno vodoprávním orgánem Městského úřadu v Náchodě.

Kromě těchto ukazatelů je kvalita vody sledována na základě požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona na ochranu veřejného zdraví v mikrobiologických a chemických ukazatelích v četnosti a rozsahu stanoveném těmito zákony. Voda je kontolována jak při výrobě samotné, tak i na rozvodné vodovodní síti přímo u odběratelů. Laboratorní kontrolu pitné vody v Červeném Kostelci zajištuje firma AGRO CS Česká Skalice, a.s.

V mapce Červeného Kostelce jsou barevně rozlišeny oblasti zásobování z jednotlivých zdrojů pitné vody a můžete si v ní prohlédnout aktuelní výsledky rozborů chlorovaných uhlovodíků na rozvodné vodovodní síti, výsledky rozborů vyrobené vody i výsledky rozborů na vodovodní síti podle místa odběru vzorků.

Odkazy na výsledky testu kvality vody

Vodojemy

Oblasti

 

Máte dotazy?